Стинция ГТИ
Для вирішення геологічних і технологічних задач партія геолого-технологічних та геохімічних досліджень
( ПГТГД) використовує комп’ютеризовані станції геолого-технологічного та геохімічного контролю буріння і дослідження свердловин
МЕГА-АМТ, ГЕОТЕД-200, DDL-007.


Станції МЕГА-АМТ, ГеоТеД-200 та DDL-007 призначені для автоматизованого контролю процесів при будівництві нафтових і газових свердловин; проведення геолого-технологічних і геохімічних досліджень при бурінні пошукових і розвідувальних свердловин; забезпечення безаварійності і безпеки буріння свердловини, для отримання повної і об'єктивної інформації, необхідної для управління бурінням свердловин і його опгимізації, управління розвідкою і освоєнням родовищ.

Станції забезпечують:
- безперервний прийом сигналів з датчиків і апаратури газового каротажу в автоматичному режимі;
- автоматичну обробку прийнятих сигналів, інтерпретацію отриманої інформації і представлення її у вигляді діаграм, або документального звіту;
- розпізнавання і попередження на стадії виникнення аварійних ситуацій, непередбачених ускладнень, у тому числі газонафгопроявів;
- контроль буріння, а саме поглиблення забою, спуско-підйомних операцій (СПО) з контролем доливу свердловини, цементування;
- визначення в процесі буріння літологічного розрізу, виділення пластів-колекторів;
- визначення пластового тиску в процесі буріння і прогноз пластового тиску, прогноз і виділення зон (АВПД);
- визначення параметрів газового каротажу, продуктивності пластів колек -торів;
- побудова уточненого геологічного розрізу поданим, отриманим в процесі буріння і дослідження шламу і керна (введення даних, розрахунки, друк сграгиграфического розрізу, шламограми, карбонагограми: результатів люмінісцентного, битумінологічного і ін. аналізів шламу і керна, результатів газового каротажу);
- контроль і прогноз траєкторії свердловини;
- виконання розрахунків при рішенні геологічних і технологічних задач проводки свердловини;
- візуалізацію всієї отриманої по свердловині інформації на екрані монітора;
- накопичення і зберігання всієї отриманої інформації по свердловині;
- формування і друк звітної документації по свердловині;
- передачу одержуваної інформації засобами радіо, стільникового або дротяного зв'язку в центр збору;
- копіювання інформації по свердловині для її подальшої обробки в центрі збору.
Мега АМТ
При контролі бурових робіт станція МЕГА-АМТ дозволяє автоматично виміряти і обчислювати більше 90 параметрів характеризуючих режим, умови буріння ірозріз свердловини, у тому числі:
вага на крюку;
навантаження на долото;
частота обертання ротором;
частота ходів насосів;
витрата промивальної рідини на вході і виході з свердловини;
об'єм промивальної рідини в місткостях ЦС;
густина промивальної рідини;
тиск нагнітання промивальної рідини на вході свердловини;
гідравлічна потужність на долоті;
глибина забою;
тиск на забої і т.д.
Станція МЕГА-АМТ надає фахівцю найточнішу і об'єктивну інформацію про режим буріння, ресурс часу роботи долота, поточний і прогнозований на кінець рейса техніко-економічних показників буріння. Сучасно програмне і технічне озброєння станції забезпечує можливість оптимізації режиму буріння і відробітку долота по одному з наступних критеріїв: мінімальна вартість метра проходки; максимальна рейсова або механічна швидкість; максимальна проходка на долото.
Даний аналізатор дозволяє виключити людський чинник при ухваленні рішень під час виникнення нештатної ситуації, у тому числі:
- газонафтопрояви і викид;
- поглинання;
- прояв;
- сальник на долоті; обсипання, обвал стінок свердловини;
- зупинка забійного двигуна;
- перевантаження долота;
- заклинка опор долота; перевантаження бурильної колони моментом, що крутить;
- промив бурильної колони; обрив бурильної колони (у верхній і нижній частинах);
- перевантаження манифольда по тиску;
- несправність насоса і інше.
Здійснюючи аналіз сукупності контрольованих параметрів, електроніка передбачає і попереджає виникнення непередбачених ускладнень, передаварійних і аварійних ситуацій.
Істотною перевагою станції МЕГА-АМТ перед російськими і зарубіжними аналогами є наявність в її складі програмного забезпечення - інтелектуального аналізатора аварійних і передаварійних ситуацій, розробленого спільно з фахівцями Російського інституту техніки розвідки.

Безпосередньо на буровій, використовуючи дані геолого-технологічних досліджень. можна задати оптимальний режим буріння, отримати дані про літологічний склад, характер насичення і колекторські властивості порід, технологічні параметри буріння та техніко-економічні показники, попередження проявлені на поглинання свердловини.
Датчик
КД-3 - Комплексні датчики
густини, рівня та температури промивальної рідини

При проведенні геолого-технологічних досліджень на свердловині, ми використовуємо комплексний датчик КД-3, що забезпечує одночасну реєстрацію наступних параметрів промивальної рідини в приймальній ємності бурової:
- густина
- рівень
- температура
Датчик працює з системою збору даних СЗД, яка підключається до ПК з спеціальною програмою реєстрації.

витратомір
Станції ГТД обладнані ультразвуковими лічильниками-витратомірами УДР-011, призначеними для виміру швидкості потоку і часових інтервалів, а також для обчислення об’ємних витрат та об’єму рідин, що містять тверді або газоподібні включення і течуть в напірних (повністю заповнених) трубопроводах в прямому і зворотному напрямі.
Мікроскоп
Партія ГТД здійснює збір, аналіз і обробку інформації про шлам і керн безперервно в процесі буріння. Для цього наші станції обладнані сучасними високоефективними приладами, такими, як стереоскопічний мікроскоп МБС-10.
Мікроскоп призначений для візуального дослідження гірських порід в пробах бурового шламу та зразків керну в процесі буріння при проведенні ГТД.
Переобладнаний геологічний мікроскоп типу МБС-10 з можливістю проведення цифрового фотографування зразків керну та шламу з свердловини з автоматичним записом цифрового зображення в базу даних з прив’язкою до глибини .

Замовити